Polityka prywatności

Polityka prywatności ostatnio zaktualizowana w maju 24th 2018 w celu zachowania zgodności GDPR.

POLITYKA PRYWATNOŚCI NEREL ONLINE DLA SUBSKRYBENTÓW I STRONY INTERNETOWEJ

GENERAŁ

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do www.cogipas.com, oddziału Matthew Baileya prowadzącego działalność jako baza danych abonentów i osób odwiedzających witrynę Nerel Online („Nerel Online” lub „my”).

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową, a także przedstawicieli naszych subskrybentów i potencjalnych subskrybentów (wszystkich wyżej wymienionych dalej „subskrybentów”) w odniesieniu do użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową, subskrybujących newsletter (y) i / lub zamieszczających komentarze (wszystkie wyżej wymienione „Usługi”).

Niniejsza Polityka prywatności może zostać zaktualizowana, jeśli jest to wymagane w celu odzwierciedlenia zmian w praktykach przetwarzania danych lub w inny sposób. Aktualna wersja znajduje się na tej stronie naszej witryny. Nie dokonamy istotnych zmian w niniejszej Polityce prywatności ani nie ograniczymy praw Subskrybentów wynikających z niniejszej Polityki prywatności bez uprzedniego powiadomienia.

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie przetwarzania danych osobowych przeprowadzanego przez Nerel Online jako administratora danych. W odniesieniu do danych generowanych przez abonentów lub użytkowników Nerel Online podczas korzystania z Usług podczas korzystania z usługi Nerel Online w ich własnej firmie, Nerel Online przetwarza te dane osobowe jako procesor danych. W takim przypadku właściwy subskrybent uznaje się za administratora danych.

DANE KONTAKTOWE KONTROLERA

Imię i nazwisko: Matthew Bailey cob jako Nerel Online

Adres: St. Louis, Carriacou, GRENADA (WI)

E-mail: [Email protected]

PRZETWARZANE DANE OSOBOWE I ŹRÓDŁA DANYCH

Gromadzimy dwa rodzaje informacji dotyczących subskrybentów: (i) dane subskrybenta; oraz (ii) Dane analityczne. Chociaż zwykle nie używamy Danych Analytics do identyfikacji osób, czasem można je rozpoznać, samodzielnie lub w połączeniu z Danymi Subskrybenta. W takich sytuacjach Dane Analytics będą również uważane za dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i będziemy traktować połączone dane jako dane osobowe.

Nerel Online może gromadzić i przetwarzać następujące Dane Abonenta: (i) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (w tym, w stosownych przypadkach, nazwy użytkownika); (ii) adres e-mail; (iii) historia komunikacji; (iv) dane dotyczące korzystania z Usług lub zainteresowania naszymi Usługami; (v) opt-out subskrybentów i opt-in.

Większość danych subskrybenta jest otrzymywana bezpośrednio od subskrybentów w związku z korzystaniem z usług przez subskrybenta.

Dane analityczne, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych Usług, obejmują na przykład następujące dane: (i) adres IP subskrybenta; (ii) numer identyfikacyjny urządzenia i urządzenia; (iii) system operacyjny; (iv) czas wizyty; (v) typ i wersja przeglądarki; (vi) ustawienia języka. (vii) Trasa URL i historia wyszukiwania na stronie.

Ciasteczka

Używamy różnych technologii do gromadzenia i przechowywania danych analitycznych i innych informacji, gdy subskrybenci odwiedzają nasze usługi, w tym pliki cookie.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane i zapisywane na Twoim urządzeniu, które pozwalają nam identyfikować odwiedzających nasze witryny i ułatwiać korzystanie z naszych Usług oraz tworzyć zbiorcze informacje o naszych gościach. Pomaga nam to ulepszać nasze Usługi i lepiej obsługiwać naszych Abonentów. Pliki cookie nie zaszkodzą Twojemu urządzeniu ani plikom. Używamy plików cookie, aby dostosować nasze Usługi i informacje, które dostarczamy zgodnie z indywidualnymi interesami naszych Abonentów.

Subskrybenci mogą ustawić przeglądarkę internetową tak, aby odrzucała pliki cookie lub ostrzegała o wysyłaniu plików cookie. Na przykład poniższe linki zawierają informacje na temat dostosowania ustawień plików cookie w niektórych popularnych przeglądarkach:

Należy pamiętać, że niektóre części naszych Usług mogą nie działać poprawnie, jeśli odmówiono użycia plików cookie.

Usługi analityki internetowej

Nasze Usługi wykorzystują Google Analytics i inne usługi analityki internetowej do kompilacji Danych Analytics i raportów na temat użytkowania odwiedzających oraz aby pomóc nam ulepszyć Usługi. Aby zapoznać się z przeglądem Google Analytics, odwiedź Google Analytics. Możliwe jest zrezygnowanie z Google Analytics za pomocą następującego narzędzia dodatkowego przeglądarki: Dodatek do rezygnacji z Google Analytics.

CELE I PODSTAWOWE PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Cele

Dane osobowe są przetwarzane przez Nerel Online w następujących celach:

Aby świadczyć nasze Usługi i wysyłać Abonentom sporadyczne wiadomości e-mail

Przetwarzamy dane osobowe w pierwszej kolejności, aby móc oferować Usługi naszym subskrybentom oraz prowadzić, utrzymywać i rozwijać naszą działalność. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu świadczenia Usług na rzecz Abonenta. Możemy wykorzystywać dane na przykład w celu oferowania podstawowych funkcjonalności Usług i zapewnienia dostępu do Usług. Jeśli subskrybent publikuje komentarze, możemy wykorzystać podane informacje do odpowiedzi i / lub komunikacji e-mailowej.

Do komunikacji z klientem i marketingu

Możemy przetwarzać dane osobowe w celu skontaktowania się z subskrybentami w sprawie naszych Usług oraz w celu poinformowania subskrybentów o zmianach w naszych Usługach, a także w celu promocji naszych Usług.

Do poprawy jakości i analizy trendów

Możemy przetwarzać informacje dotyczące korzystania z Usług w celu poprawy jakości naszych Usług, np. Analizując wszelkie trendy w korzystaniu z naszych Usług. Jeśli to możliwe, zrobimy to, wykorzystując tylko zagregowane dane, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika.

Uzasadnione podstawy przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe w celu świadczenia usług na rzecz subskrybentów i spełnienia obowiązków prawnych. Ponadto przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w zakresie prowadzenia, utrzymania i rozwoju naszej działalności oraz tworzenia i utrzymywania relacji z subskrybentem. Wybierając wykorzystanie danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów, porównujemy nasze własne interesy z prawem do prywatności.

W niektórych częściach Usług Abonenci mogą zostać poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych; na przykład podczas subskrypcji biuletynu lub podczas zamieszczania komentarzy. W takim przypadku Abonenci mogą wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

PRZENIESIENIE DO KRAJÓW POZA EOG

Przechowujemy dane osobowe w kilku lokalizacjach geograficznych, w tym na obszarach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W związku z tym my lub nasi usługodawcy (np. Google) możemy przekazywać dane osobowe do jurysdykcji poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub miejscem zamieszkania Abonenta lub uzyskiwać do nich dostęp.

Podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że ​​dane osobowe Abonentów są odpowiednio chronione w jurysdykcjach, w których są przetwarzane. Zapewniamy odpowiednią ochronę przekazywania danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez szereg umów z naszymi dostawcami usług.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim pozostającym poza kontrolą Nerel Online, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:

Jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności

W zakresie, w jakim osoby trzecie potrzebują dostępu do danych osobowych w celu świadczenia Usług, Nerel Online podjęła odpowiednie środki w celu zapewnienia, że ​​dane osobowe są przetwarzane wyłącznie do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności oraz zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami.

Ze względów prawnych

Możemy udostępniać dane osobowe stronom trzecim pozostającym poza kontrolą Nerel Online, jeśli mamy w dobrej wierze przekonanie, że dostęp do danych osobowych i ich wykorzystanie są uzasadnione w celu: (i) spełnienia wszelkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji i / lub orzeczeń sądowych; (ii) wykrywać, zapobiegać lub w inny sposób rozwiązywać problemy związane z oszustwami, bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi; i / lub (iii) chronić interesy, właściwości lub bezpieczeństwo Nerel Online, naszych subskrybentów lub opinii publicznej zgodnie z prawem. Jeśli to możliwe, będziemy informować Abonentów o takim transferze i przetwarzaniu.

Do autoryzowanych usługodawców

Możemy udostępniać dane osobowe autoryzowanym usługodawcom, którzy świadczą dla nas usługi (w tym przechowywanie danych, sprzedaż, marketing i usługi wsparcia klienta). Nasze umowy z naszymi dostawcami usług obejmują zobowiązania, że ​​dostawcy usług zgadzają się ograniczyć wykorzystywanie danych osobowych i przestrzegać standardów prywatności i bezpieczeństwa co najmniej tak rygorystycznych, jak warunki niniejszej Polityki prywatności. Należy pamiętać, że jeśli przekazujesz dane osobowe bezpośrednio stronie trzeciej, na przykład poprzez link na naszej stronie internetowej, przetwarzanie odbywa się zwykle w oparciu o ich zasady i standardy.

Z innych uzasadnionych powodów

Jeśli Nerel Online uczestniczy w fuzji, przejęciu lub sprzedaży aktywów, możemy przekazywać dane osobowe zaangażowanym stronom trzecim. Będziemy jednak nadal zapewniać ochronę danych osobowych. Poinformujemy zainteresowanych Abonentów, gdy dane osobowe zostaną przekazane lub zostaną objęte inną polityką prywatności, tak szybko, jak to możliwe.

Za wyraźną zgodą

Możemy udostępniać dane osobowe stronom trzecim pozostającym poza kontrolą Nerel Online z powodów innych niż wymienione wcześniej, gdy mamy wyraźną zgodę Abonenta na takie działanie. Subskrybent ma prawo do wycofania tej zgody przez cały czas.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Nerel Online nie przechowuje danych osobowych dłużej niż jest to prawnie dozwolone i konieczne do celów świadczenia Usług lub ich odpowiednich części. Okres przechowywania zależy od charakteru informacji i celów przetwarzania. Maksymalny okres może zatem różnić się w zależności od zastosowania.

Dane subskrybenta związane z korzystaniem z Usług są zazwyczaj usuwane w rozsądnym czasie po zakończeniu korzystania z Usług. Będziemy przechowywać dane osobowe Subskrybenta tak długo, jak długo Subskrybent jest zarejestrowanym użytkownikiem naszych Usług, a następnie nie dłużej niż jest to wymagane przez prawo lub uzasadnione koniecznością dla naszych uzasadnionych interesów, na przykład do celów wewnętrznych raportów, marketingu i uzgadniania.

Dane analityczne dotyczące Usług nie wygasają automatycznie.

PRAWA KLIENTA

Prawo dostępu

Masz prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych. Abonenci mogą się z nami skontaktować, a my poinformujemy, jakie dane osobowe zgromadziliśmy i przetworzyliśmy w związku z wymienionym Abonentem.

Prawo do wycofania zgody

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Abonenta, Subskrybent może wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody może spowodować zmniejszenie możliwości korzystania z naszych Usług. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do sprostowania

Subskrybenci mają prawo do poprawienia lub uzupełnienia przechowywanych przez nas nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych dotyczących Subskrybenta. Możesz poprawić lub zaktualizować niektóre swoje dane osobowe za pośrednictwem konta użytkownika w Usługach.

Prawo do usunięcia

Abonenci mogą również poprosić nas o usunięcie danych osobowych Abonenta z naszych systemów. Spełnimy takie żądanie, chyba że mamy uzasadniony powód, aby nie usuwać danych.

Prawo do sprzeciwu

Subskrybenci mogą sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, jeśli dane te są przetwarzane w celach innych niż cele niezbędne do wykonania naszych Usług na rzecz subskrybenta lub w celu spełnienia obowiązku prawnego. W przypadku, gdy nie mamy uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania takich danych osobowych, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych po sprzeciwie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Subskrybenci mogą poprosić nas o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, na przykład gdy oczekujemy na usunięcie danych, sprostowanie lub żądanie sprzeciwu i / lub gdy nie mamy uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych. Może to jednak prowadzić do zmniejszenia możliwości korzystania z naszych Usług.

Prawo do przenoszenia danych

Subskrybenci mają prawo do otrzymywania od nas swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie oraz do niezależnego przekazywania tych danych stronom trzecim.

Jak korzystać z praw

Z wyżej wymienionych praw można skorzystać, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adresy wskazane powyżej, w tym następujące informacje: imię i nazwisko oraz adres e-mail. Wiadomość e-mail musi zostać otrzymana z tego samego adresu e-mail subskrybenta w celu weryfikacji. Możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości Abonenta. Możemy odrzucić żądania, które są nieuzasadnione, powtarzalne, nadmierne lub oczywiście bezzasadne.

MARKETING BEZPOŚREDNI

Niezależnie od uprzednio udzielonej zgody w celach marketingu bezpośredniego, Abonent ma prawo zabronić nam wykorzystywania danych osobowych Subskrybenta do celów marketingu bezpośredniego, badań rynku i profilowania dokonanych w celach marketingu bezpośredniego, kontaktując się z nami na adresy wskazane powyżej lub korzystając z funkcjonalności Usług lub możliwość rezygnacji z subskrypcji oferowana w związku z wszelkimi komunikatami marketingu bezpośredniego.

ZŁOŻENIE REKLAMACJI

W przypadku, gdy Subskrybent uzna nasze przetwarzanie danych osobowych za niezgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, skargę można złożyć w lokalnym organie nadzorczym w celu ochrony danych.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Korzystamy z zabezpieczeń administracyjnych, organizacyjnych, technicznych i fizycznych w celu ochrony gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych. Środki obejmują na przykład, w stosownych przypadkach, szyfrowanie, zapory ogniowe, bezpieczne urządzenia i systemy praw dostępu. Nasze mechanizmy kontroli bezpieczeństwa mają na celu utrzymanie odpowiedniego poziomu poufności, integralności, dostępności, odporności i zdolności przywracania danych. Nasze usługi, systemy i inne zasoby są regularnie testowane przez odpowiednich dostawców pod kątem luk w zabezpieczeniach.

Jeżeli pomimo środków bezpieczeństwa dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa, które może mieć negatywny wpływ na prywatność subskrybentów, poinformujemy odpowiednich subskrybentów i inne zainteresowane strony, a także odpowiednie organy, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy o ochronie danych, o złamać jak najszybciej.

# koniec #